Translate our website

Grid-it organizer | Europe

Algemene Voorwaarden | Grid-it.eu

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. EWS BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS, tevens handelend onder de namen Clappac, Grid-it, Grid-it-accessoires en Van den Doel accessoires, gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te (5667 KT) Geldrop, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17145714 en gebruiker van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die EWS BV opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten of die zaken van EWS BV afneemt en wederpartij bij de overeenkomst met EWS BV.
3. Consument: de Koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van EWS BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door EWS BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door EWS BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop EWS BV de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EWS BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met EWS BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door EWS BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. De Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met EWS BV gesloten overeenkomst in te stemmen.
7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en EWS BV gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van EWS BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan EWS BV opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop EWS BV haar aanbieding baseert. De Koper dient onverwijld te verifiéren of de in de offerte genoemde (technische) gegevens, waaronder doch niet uitsluitend afmetingen, gewichten, materialen en kleuren, overeenstemmen met de wil van Koper.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht EWS BV niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. EWS BV aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de Koper en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen, tenzij EWS BV dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Koper heeft bevestigd.
5. EWS BV heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de Koper in rekening te brengen, mits EWS BV de Koper vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
6. Alle bij de offerte of aanbieding door EWS BV verstrekte tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, monsters, modellen, voorbeelden, kleuren, maten en materiaalaanduidingen blijven te allen tijde eigendom van EWS BV en dienen op eerste verzoek van EWS BV te worden teruggezonden, ongeacht of de kosten daarvan onderdeel van de verkoopprijs vormen of Koper op enige andere wijze een vergoeding daarvoor heeft betaald en tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en orderbevestiging gegeven omschrijving van de levering c.q. opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is EWS BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EWS BV anders aangeeft.
8. Fouten of verschrijvingen in het aanbod van EWS BV binden EWS BV niet.
9. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van EWS BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder transport- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven.
10. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met EWS BV eerst dan tot stand nadat EWS BV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden EWS BV slechts, indien deze door EWS BV schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Koper daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
4. Elke overeenkomst wordt door EWS BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat EWS BV bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Koper na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht EWS BV van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Koper niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft EWS BV het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal EWS BV de Koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Koper de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek (EX Works ? Incoterms 2010). Tenzij partijen uitdrukkelijk, schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de Koper.
2. Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de koper opgegeven adres, dient de koper er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken.
3. Indien EWS BV een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper EWS BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. EWS BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Indien en voor zover naar het oordeel van EWS BV een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EWS BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EWS BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EWS BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EWS BV zijn verstrekt, heeft EWS BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
6. Het is EWS BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is EWS BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.
7. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
8. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt EWS BV zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van de Koper op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van dertig (30) dagen waarbinnen de Koper EWS BV in staat zal stellen de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij EWS BV uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
9. Indien de Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de Koper van rechtswege in verzuim en heeft EWS BV het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. EWS BV is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de Koper de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
10. EWS BV is telkens bevoegd om - ter zake de nakoming van financiéle verplichtingen van de Koper - vooruitbetaling of zekerheid van de Koper te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
11. EWS BV heeft het recht om tot en met 10 % meer of minder van de gevraagde hoeveelheid te leveren.
12. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door EWS BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 6. Onderzoek en reclames
1. De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij EWS BV worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van EWS BV te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.
2. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan EWS BV te berichten.
3. De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van EWS BV heeft plaatsgehad.
4. Indien zaken door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is EWS BV aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
5. Reclamaties met betrekking tot afgehaalde goederen die gebreken bevatten, dienen direct bij levering te worden gedaan.
6. Indien zaken, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor EWS BV ontstaan, aan de Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht
1. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien (14) kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
3. De Consument kan haar herroepingsrecht uitsluitend inroepen door EWS BV binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen.
4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal EWS BV het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen terugbetalen.
5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (14) kalenderdagen retour te zenden aan EWS BV. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen.
6. Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten.

Artikel 8. Prijswijzigingen
1. Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is EWS BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. EWS BV is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee EWS BV redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan EWS BV kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
2. Voorts worden aan de Koper onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
a. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;
b. door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao?s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers;
c. prijsstijgingen als gevolg van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc.
3. Indien EWS BV van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Koper hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
4. Indien EWS BV de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met meer dan 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt, is de Koper gerechtigd de overeenkomst met EWS BV kosteloos te ontbinden, tenzij EWS BV aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de Koper de overeenkomst met EWS BV in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Koper EWS BV binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

Artikel 9. Facturatie en betaling
1. EWS BV is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Koper een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
2. De betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door EWS BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke EWS BV maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van ? 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Voor de Consument bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van ? 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door EWS BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is EWS BV bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien EWS BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.
6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van EWS BV en de verplichtingen van de Koper jegens EWS BV onmiddellijk opeisbaar.
7. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. EWS BV is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
9. Indien met Koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met EWS BV gesloten overeenkomst.
10. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op EWS BV heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door EWS BV geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van EWS BV tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens EWS BV uit hoofde van enige met EWS BV gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een Koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van EWS BV mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. EWS BV verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door EWS BV onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
3. Indien de Koper (mede) uit door EWS BV geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Koper die zaak slechts voor EWS BV en houdt de Koper de nieuw gevormde zaak voor EWS BV totdat de Koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; EWS BV heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
4. Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van EWS BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Koper EWS BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van EWS BV bevinden, behoudt EWS BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die EWS BV uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.
6. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van EWS BV te (doen) houden.
7. De Koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan EWS BV op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra EWS BV zulks wenst, door Koper aan EWS BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van EWS BV tegen de Koper.
8. Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is de EWS BV gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Koper of derden die de zaak voor de Koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1. Indien de Koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is EWS BV, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is EWS BV gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. de Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de Koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de Koper een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Koper van toepassing is;
d. de onderneming van de Koper wordt geliquideerd;
e. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Koper wordt overgenomen;
f. de Koper zijn huidige onderneming staakt;
g. buiten toedoen van EWS BV op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Koper beslag wordt gelegd, dan wel indien de Koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3. De Koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met EWS BV op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de Koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens EWS BV nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die EWS BV vóór de ontbinding aan de Koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen EWS BV reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Koper aan EWS BV verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien de Koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is EWS BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de Koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Koper gehouden te zijn. Hiertoe is EWS BV eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 12. Garanties
1. EWS BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de afgegeven garanties, zal EWS BV de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, naar keuze van EWS BV, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan EWS BV te retourneren en de eigendom aan EWS BV te verschaffen.
3. Indien de overeenkomst met de Koper zaken betreft die EWS BV van derden betrekt of betrokken heeft, komt de Koper, naast de rechten die voor de Koper voortvloeien uit de wet, geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks geldend kan maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van EWS BV, uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of leverancier.
4. Tenzij de Koper bij het aangaan van de overeenkomst met EWS BV uitdrukkelijk, schriftelijk een derde als eindgebruiker van de zaak aanwijst, kunnen de door EWS BV afgegeven garanties niet op een derde worden overgedragen.

Artikel 13. Verval van garantie
1. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien gedurende de garantietermijn enig herstel of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De koper kan niet de betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.
2. De door EWS BV afgegeven garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door EWS BV toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken, of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van een brand of van een andere van buiten komende oorzaak.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Indien EWS BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EWS BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan EWS BV kunnen worden toegerekend.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2. EWS BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
3. EWS BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Fouten en/of afwijkingen in veronderstellingen, aannames, opbrengstberekeningen, terugverdienperiodes, subsidiebedragen en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de overeenkomst te sluiten ? al dan niet bekend bij EWS BV ? zijn voor rekening en risico van de Koper.
5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van EWS BV.

Artikel 15. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EWS BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EWS BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van EWS BV of de betrokken fabrikant of leverancier worden daaronder mede begrepen.
3. EWS BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EWS BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel EWS BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EWS BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16. Vrijwaring
1. De Koper vrijwaart EWS BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan EWS BV toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien EWS BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden EWS BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is EWS BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EWS BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 17. Rechten van intellectuele eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen het auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, het octrooirecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht, uitsluitend toe aan EWS BV of haar licentiegevers, ongeacht of aan de Koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
2. Geen van de werken die volgens lid 1 van dit artikel onder het intellectuele eigendom van EWS BV of haar licentiegevers vallen, mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EWS BV niet worden vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door EWS BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ? daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd ? welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van EWS BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat EWS BV met de Koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Artike 19. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

trap@grid-it.eu